Logóe-ingatlanügyvédek.hu

Az Illés és Szabó Ügyvédi Társulásról

Az e-ingatlanügyvédek.hu létrehozója és működtetője az Illés és Szabó Ügyvédi Társulás. A társulás a Budapesti Ügyvédi Kamara által bejegyzett, T-370/2024 (BÜK), 1332 (MÜK) számon működő ügyvédi együttműködés, amelynek vezető tagja dr. Illés Géza Márton, az IGM Ügyvédi Iroda alapítója, de a társulás menedzselésében részt vesz dr. Szabó Judit Anna is. Az e-ingatlanügyvédek.hu önálló praxissal rendelkező ügyvédek közössége, egy azonban közös bennük: innovatív megoldásokkal kívánnak jó és költséghatékony szolgáltatást nyújtani az ügyfeleik részére.

E-IngatlanÜgyvédek létrehozója az Illés és Szabó Ügyvédi Társulás

Dr. Illés Géza Márton

Történetünk

Évek óta sajnálunk minden percet, amit egy ügyvéd formanyomtatványok kitöltésével és adatbevitellel tölt, hiszen pontosan tudjuk, hogy a legnagyobb érték nem a dokumentumok és a papírmunka rengetegében rejlik, hanem az emberi kapcsolatokban és a közvetlen ügyfélinterakciókban.

Amikor láttuk, hogy az utóbbi évek technológiai forradalma lehetőséget ad rá, elhatároztuk, hogy egy innovatív ügyviteli és szerződéskezelő szoftvert fejlesztünk - ami időmegtakarítás nekünk, pénzmegtakarítás az ügyfeleiknek. Mindez lehetővé teszi számunkra, hogy a valóban fontos dolgokra fókuszáljunk: az ügyfelek egyedi igényeire és kérdéseire.

Így alakult ki az e-ingatlanügyvédek.hu filozófiája: komplex ingatlan-ügyek menedzselése jól, olcsón és gyorsan. Mert hiszünk abban, hogy a technológia nem csak az életünk része, hanem eszköze is lehet annak, hogy jobbá tegyük azt – mind ügyfeleink, mind saját magunk számára.

Céljaink

Célunk az Illés és Szabó Ügyvédi Társulás olyan országos hálózattá fejlesztése, amely közös infrastruktúrával segíti az ügyvédek együttműködését és gyerekjátékká teszi a komplex, távollévők közötti ügyletek közös kezelését. Az ügyfelek számára ez a modell biztosítja, hogy az e-ingatlanügyvédek.hu segítségével ne veszítsenek időt és pénzt az utazgatással, hiszen célunk, hogy minden nagyvárosban rendelkezésre álljon egy helyi ügyvéd tagunk, aki soron kívül rendelkezésre áll.

E-IngatlanÜgyvédek létrehozója az Illés és Szabó Ügyvédi Társulás

Dr. Szabó Judit Anna

Szolgáltatásaink

A Társulás, tehát a tagok ügyvédi együttműködése kizárólag ingatlanokra specializálódik: vevőket képviselünk ingatlanvásárlás során (új és használt ingatlanok), illetve eladóknak adunk tanácsot, hogy hogyan képviseljék hatékonyan az érdekeiket a vevők ügyvédeivel, illetve a hatóságokkal szemben. 

Másodlagosan újépítésű lakóparkok tömeges értékesítésének kiszolgálását tűztük ki célul, hiszen a szoftveres hátterünk ezt a tevékenységet is gyerekjátékká teszi. Hagyományosan foglalkozunk még nagyberuházások támogatásával és műemléki ingatlanokkal kapcsolatos tranzakciókkal is.

A fentieken túl tanácsot adunk már megvásárolt ingatlanok utóbb felfedezett hibáival kapcsolatban is, azaz szavatossági ügyekben is eljárunk.

Illés és Szabó Ügyvédi Társulás Budapesten és Magyarország nagyvárosaiban

Illés és Szabó Ügyvédi Társulás Budapesten és Magyarország nagyvárosaiban

Ismerje meg a társulási szerződésünket!


ÜGYVÉDI TÁRSULÁSI SZERZŐDÉS

 

Amely létrejött egyrészről

a Dr. Illés Géza Márton Ügyvédi Iroda (székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 2-6.; nyilvántartási száma: 3011; irodavezető: dr. Illés Géza Márton, ügyvéd; irodavezető kamarai azonosító száma: 36062013; nyilvántartja: Budapesti Ügyvédi Kamara) mint a társulást vezető személy (a továbbiakban: Társulás Vezetője)

másrészről

Dr. Szabó Judit Anna, egyéni ügyvéd (székhely: 7400 Kaposvár, Ezredév utca 1.; kamarai azonosító száma: 36068926; nyilvántartja: Somogy Megyei Ügyvédi Kamara) mint első társulási tag (a továbbiakban: Vezető Tag)

(a Társulás Vezetője és a Vezető Tag együtt: a Társulás Menedzsmentje, illetve bármely és minden további tag együtt: Tagok; külön-külön: Tag is)

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

 

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1
A Társulás Vezetője és a Vezető Tagja megállapodnak, hogy kizárólag a jelen Társulási Szerződésben meghatározott ügyvédi tevékenység tartós ellátása céljából, 2023. december 14. napjától, határozatlan időtartamra, önálló jogalanyisággal nem rendelkező, ügyvédi társulást (a továbbiakban: Ügyvédi Társulás) hoznak létre.

2
Az Ügyvédi Társulás tagja lehet bármelyik, Magyarországon nyilvántartásba vett ügyvéd, európai közösségi jogász, külföldi jogi tanácsadó vagy ügyvédi iroda, akivel a Társulás Vezetője a jelen Társulási Szerződéshez történő csatlakozást rögzítő megállapodást (a továbbiakban: Csatlakozási Megállapodás) kötött – amely irat mintája a jelen Szerződés mellékletét képezi. A Társulás Vezetője vállalja, hogy a Csatlakozási Megállapodások száma településenként (Budapest kivételével) az alábbi módszertan mentén maximált:

LakosságszámTagok száma
0-75.0002
75.000 – 150.0003
150.000 – 250.0004
250.000 –7

 

Amennyiben újabb csatlakozási kérelem érkezik, az egyes települések lakosságszámát a KSH által közzétett legutolsó adatsor alapján kell megállapítani. A jelen pont szerinti korlátozás ellenére a Társulás Vezetője kizárólag akkor köthet további Csatlakozási Megállapodást, ha ahhoz az adott településen működő valamennyi Tag írásban, előzetesen hozzájárult.

 

Budapesten és Pest Vármegyében a Csatlakozási Megállapodások száma nem korlátozott.

3
Az Ügyvédi Társulás mindenkori tagsága a saját Csatlakozási Megállapodása aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul az Társulás Vezetője által az adott Tag csatlakozása után megkötendő minden Csatlakozási Megállapodás megkötéséhez – amennyiben az 2. pont szerinti létszámkorlát figyelembe vételével került megkötésre.

4
Minden egyes Csatlakozási Megállapodás a jelen Társulási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, amelynek egy példányát a Társulás Vezetője köteles minden Tag részére átadni és az Ügyvédi Társulás honlapján mindenkor hozzáférhetővé tenni. A Csatlakozási Megállapodást - mint az Ügyvédi Társulásban résztvevők személyében történt változást - a Társulás Vezetője jogosult és köteles az érintett területi kamará(k)nak bejelenteni.

5
A jelen Társulási Szerződés kizárólag a Társulás Menedzsmentjének indokolt, írásbeli indítványa alapján a mindenkori Tagok egybehangzó jognyilatkozatával módosítható.

6
A jelen Társulási Szerződés alapján és az Ügyvédi Társulás neve alatt kizárólag a következő ügyvédi tevékenység látható el, azaz az Ügyvédi Társulás nevében a Társulás Vezetője kizárólag ilyen egyedi ügyeket vállalhat el:

-          ingatlan tulajdonjogával való rendelkezéssel kapcsolatos jogi tanácsadás, okiratszerkesztés, ellenjegyzés, ingatlan-nyilvántartási ügyben ellátandó, perbeli, illetve bármilyen egyéb jogi képviselet;

-          ingatlan használatával, hasznosításával (különösen bérbeadásával) kapcsolatos jogi tanácsadás, okiratszerkesztés, ellenjegyzés, perbeli, vagy bármilyen egyéb jogi képviselet;

-          minden további ingatlanokkal kapcsolatos ügyben, különösen ingatlanra vonatkozó jogszavatossággal, kellékszavatossággal, jótállással kapcsolatos jogi tanácsadás és jogi képviselet;

-          személygépjármű tulajdonjogával való rendelkezéssel kapcsolatos jogi tanácsadás, okiratszerkesztés, ellenjegyzés, hatósági ügyben ellátandó, perbeli, vagy bármilyen egyéb jogi képviselet.

(a fenti ügyvédi tevékenységek a továbbiakban: Társulási Ügyvédi Tevékenység). Az Ügyvédi Társulás a fentieken túl ingatlanokkal kapcsolatos jogi ismertetterjesztő tevékenységet is végez.

Az Ügyvédi Társulás keretein belül állandó megbízás elvállalására is sor kerülhet.

7
Az Ügyvédi Társulás a következő név alatt működik: „Illés és Szabó Ügyvédi Társulás”. Az Ügyvédi Társulás neve a Mindenkori Társulás Vezetője és a Vezető Tag családnevéből, az ügyvédi kamarai szabályzatoknak megfelelően áll össze. Az Ügyvédi Társulás központja a Társulás Vezetőjének mindenkori ügyvédi irodája. Az Ügyvédi Társulás nevében, az Ügyvédi Társulás keretében ellátandó ügyek elvállalására, az ügyek szignálására, a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos döntések meghozatalára, a tagság egymás közötti, illetve az Ügyvédi Társulás külső szereplőkkel történő pénzügyi elszámolásának megszervezésére a Társulás Vezetője jogosult és köteles. A Társulási Tevékenységek hatékony ellátásával, így különösen a szoftervfejlesztéssel, kezeléssel, karbantartással és marketinggel kapcsolatos tevékenységek a Vezető Tag hatáskörébe esnek.

Az Ügyvédi Társulás nevében harmadik személyek felé jognyilatkozat tételére – a Csatlakozási Megállapodás megkötésén kívül – a Társulás Vezetője és a Vezető Tag kizárólag együttesen jogosult. A Társulás Vezetője és a Vezető Tag a harmadik személyek felé történő írásbeli képviseletet nem igénylő ügyekben egymás helyettesítésére korlátlanul jogosultak, illetve egyoldalú nyilatkozatukkal a helyettesítésükre ideiglenesen bármely tagok felhatalmazhatnak.

8
Az Ügyvédi Társulás nevében vállalt, fenti megbízások teljesítése során az Üttv. 28. § (3) bekezdése szerinti kötelezettségek, illetve jogok az Ügyvédi Társulás mindazon tagját terhelik, illetve megilletik, aki(k)re a Társulás Vezetője az egyedi ügyet kiszignálta. Az Ügyvédi Társulás nevében elvállalt ügy kapcsán az ügyfél azonosítására, átvilágítására, okiratszerkesztésre, ellenjegyzésre és jogi képviselet ellátására, valamint ennek kapcsán adatkezelésre, ügyvédi titok kezelésére a Társulás Menedzsmentje és az a Tag jogosult, akire az adott ügy szignálásra került.

9
Az ügyek szignálására az Ügyvédi Társulás mindenkori, a Társulás Vezetője és Vezető Tagja által aláírt és a Tagokkal írásban közölt szabályzatai, folyamatleírásai irányadóak. A Társulás Vezetője ügyel arra, hogy – amennyiben az ügyfél nem igényli az egyik Tag személyes eljárását – az ugyanazon településen szerződni kívánó ügyfelek ügyei a Tagok között - egy éven belüli időszakban - közel egyenlően kerüljenek kiszignálásra. Amennyiben az a Tag, akire a Társulás Vezetője az adott ügyet kiszignálta, bármely okból nem képes a kellő időben történő eljárásra, a Társulás Vezetője jogosult az ügy újraszignálására.

10
A Társulási Ügyvédi Tevékenység ellátásáért járó ügyvédi megbízási díj a következő díjtételekből adódik össze:

Díjtétel megnevezése:A mindenkori megbízási díj %-a
 Ellenjegyzéssel, jogi képviselettel járó tevékenységek:Kizárólag jogi tanácsadást magukban foglaló tevékenységek, amelyek időpontfoglalása és számlázása az Ügyvédi Társuláson keresztül történik:Valós idejű tanácsadást nélkülöző, kizárólag online jogi tanácsadás, online képzések
(A) Megbízás felvétele, ügyfél azonosítás, átvilágítás, egyéb adminisztratív tevékenység, minőségbiztosítás, CRM üzemeltetés, szoftver karbantartás, szoftveren keresztüli jogi tanácsadás, marketing:A tulajdoni lap lekérésének díja után fennmaradó megbízási díj 30%-a35%100%
(B) Az ügyféllel való telefonos, illetve online kapcsolattartás, szoftverkezelési tevékenység:A tulajdoni lap lekérésének díja után fennmaradó megbízási díj 20%-a--
(C) Kapcsolattartás az ügyféllel, okiratszerkesztés, ellenjegyzés, jogi képviselet ÉS/VAGY jogi tanácsadás:A tulajdoni lap lekérésének díja után fennmaradó megbízási díj 50%-a65%-

 

A 10/A díjtételre a Társulás Menedzsmentje jogosult, a 10/B és 10/C tételekre pedig mindazon Tagok jogosultak, akik a teljesítésben részt vettek.

11
A teljes ügyvédi megbízási díjról az ügyfél felé az a Tag jogosult és köteles számlát kiállítani, aki a 10/C pont szerinti tevékenységet kifejtette. A számla kiállításra egyebekben az általános szerződési feltételek irányadóak.

A Társulás Vezetője a szignálást követő hónap 5. napjáig teljesítésigazolást, 15. napjáig számlát állít ki az általa kiszignált ügyek után járó 10/A, illetve (ha a vonatkozó tevékenységet nem a 10/C szerinti tevékenységet ellátó Tag végezte) a 10/B pont szerinti díjtételekről. A számlát a 10/C szerinti tevékenység ellátásával megbízott tag a számla beérkezését követő 5 munkanapon belül köteles megfizetni.

Abban az esetben, ha az ügyfél a megbízást a szignálást követően visszavonta, vagy a megbízás teljesítésére (így az ügyfél felé számla kiállítására) a teljesítésigazolás megküldéséig nem került sor, a 10/C pont szerinti tevékenységet kifejtő tag a teljesítésigazolásra válaszul 2 munkanapon belül e-mailen, indokolással ellátott helyesbítési kérelmet küld a Társulás Vezetője részére. A helyesbítési kérelemben foglaltak valóságtartalmának megállapíthatósága érdekében a Társulás Vezetője (illetve a képviselője) jogosult az ügyféllel közvetlenül felvenni a kapcsolatot. Abban az esetben, ha a megállapítható, hogy a megbízás megszűnésére a Tag hibáján kívül került sor, illetve ha a megbízás él ugyan, de a megbízás teljesítése később még várható, akkor a Társulás Vezetője a számlát a helyesbítési kérelemnek megfelelően állítja ki. Amennyiben egy éven belül a Tagra szignált ügyek több, mint 10%-a a megbízás teljesítése nélkül szűnik meg, az a társulási tagságának megszüntetését vonhatja maga után.

Amennyiben a 10/B szerinti tevékenységet nem a szignálással érintett tag látta el, a 10/B szerinti díjtételre jogosult Tag a tárgyhót követő hónap 20. napját követően, teljesítésigazolás ellenében jogosult a Társulás Vezetője részére számlát kiállítani, aki a számlát 10 munkanapon belül kiegyenlíti.

Ellenjegyzéssel, jogi képviselettel járó tevékenységek esetén, ha az ügyfél az ellenjegyző ügyvédtől távol kíván aláírni, vagy bármilyen szükséges iratot hitelesíteni és ehhez egy másik Tag közreműködése szükséges, a fenti, 10/C pont szerinti díjrészlet 20%-ára a közreműködő Tag jogosult. A közreműködő Tag részére az ügyvédi megbízási díj megfelelő része - a közreműködést követő 5 napon belül kiállított számla alapján - a 10/C pont szerinti főtevékenységet ellátó Tag által közvetlenül kerül megfizetésre.

A Társulás Menedzsmentje az egymás közötti elszámolás részleteiről külön állapodik meg.

12
A Társulási Ügyvédi Tevékenységgel kapcsolatos ügyvédi megbízások, az ügyvédi megbízási díj meghatározását is tartalmazó általános szerződési feltételek és Etikai Kódex alkalmazása mellett jönnek létre, amely feltételrendszer meghatározására és közzétételére a Társulás Vezetője jogosult, azzal, hogy új feltételrendszer közzétételére kizárólag a Vezető Tag hozzájárulásával kerülhet sor. Az egyedi megbízások feltételei nem lehetnek egyetlen Tagra sem terhesebbek, mint amilyen feltételrendszert az Ügyvédi Társuláshoz való csatlakozásakor alkalmaztak.

13
Minden Tag kötelezettséget vállal arra, hogy a Társulási Ügyvédi Tevékenység ellátása során az Ügyvédi Társulás szabályzatait, folyamatleírásait, Általános Szerződési Feltételeit maradéktalanul betartja, az Etikai Kódexét magára nézve kötelezőnek tekinti és tudomásul veszi, hogy az azokban foglaltak megsértése a társulási tagságának megszüntetését vonhatja maga után. Minden Tag tudomásul veszi, hogy ha megállapítják a fegyelmi, vagy büntetőjogi felelősségét (i) a Társulási Ügyvédi Tevékenységgel összefüggő ügyben, (ii) bármely olyan ügyben, amely az Ügyvédi Társulás hírnevére potenciálisan káros hatással van, (iii) olyan ügyben, amely az ügyfeleknek az Ügyvédi Társulásba vetett bizalmának csorbítására alkalmas, az a társulási tagságának megszüntetését vonhatja maga után.

14
A Tagok megállapodnak, hogy az Ügyvédi Társulásban való részvételük nem akadálya annak, hogy a Társulási Ügyvédi Tevékenységgel azonos tartalmú tevékenységet végezzenek a saját nevükben, saját ügyfeleik javára, amely azonban nem minősül Társulási Ügyvédi Tevékenységnek. A tagok saját tevékenységük ellátása során nem hivatkozhatnak az Ügyvédi Társulásra.

15
A Tagok vállalják, hogy haladéktalanul visszautasítják a Társulási Ügyvédi Tevékenység végzését olyan ügyfelek számára, akiknek az érdekei egymással ütköznek, továbbá akkor is, ha az ügyfél érdekei az adott Tagnak az ügyön kívüli saját érdekeivel összeütköznek. E tilalom akkor is alkalmazandó, ha az érdekek jövőbeli összeütközése előrelátható. Minden Tag vállalja, hogy haladéktalanul visszautasítja az olyan Társulási Ügyvédi Tevékenység végzését, amely összeütközésbe kerülne korábbi ügyfelével szemben vállalt, Társulási Ügyvédi Tevékenységből fakadó kötelezettségével, kivéve, ha a korábbi és az új ügy között nincs összefüggés és a korábbi ügyfél ehhez - tájékoztatását követően - hozzájárult. A Tagok az ügyfelek érdekei összeütközésének lehetőségét a megbízás elvállalása után is folyamatosan kötelesek vizsgálni. A jelen pont szerinti korlátozást úgy kell értelmezni, hogy ha az bármely Tag vonatkozásában fennáll, akkor a korlátozás az egész Ügyvédi Társulásra kiterjed és a Társulási Ügyvédi Tevékenység végzését vissza kell utasítani. A Társulás Vezetője vállalja, hogy a Társulási Ügyvédi Tevékenységgel érintett minden ügyfélről a jogszabályoknak és kamarai szabályzatoknak megfelelő nyilvántartást vezet annak érdekében, hogy összeférhetetlen ügyellátásra ne kerülhessen sor. A Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy ha a jelen pont szerinti korlátozó körülményt észlelnek, arról haladéktalanul értesítik a Társulás Vezetőjét.

16
A Társulás Menedzsmentje a Társulási Ügyvédi Tevékenység hatékonyabb, gyorsabb és minőségibb elvállalása és ellátása érdekében közös marketing tevékenységet folytat, ügyfélszolgálatot és szükség szerint CRM rendszert üzemeltet, továbbá hozzáférést enged azt általuk kiépített és üzemeltetett közös informatikai infrastruktúrához (a továbbiakban: a Szoftver) – amely tevékenység Társulási Ügyvédi Tevékenység ellátásában való ügyvédi tevékenységnek minősül. A Társulás Menedzsmentje a fenti tevékenységek ellátását saját belátása szerint, saját költségére végzi. A Szoftveren keresztül történő jogi tanácsadásért a Társulás Menedzsmentje vállal felelősséget, míg a marketing tevékenység és az ügyfélszolgálat, CRM rendszer üzemeltetése a Társulás Vezetőjének és az abban közvetlenül részt vevő Tagnak a felelőssége. Minden más Társulási Ügyvédi Tevékenységért az adott ügyet közvetlenül ellátó Tag felelős.

17
A Tagok tudomásul veszik, hogy a Szoftvert olyan ügyvédek is használhatják, akik nem tagjai az Ügyvédi Társulásnak. A Szoftvert a Tagok jogosultak a Társulási Ügyvédi Tevékenységen kívüli ügyvédi tevékenységükhöz is használni – a Társulás Menedzsmentje azonban biztosítja, hogy a Tagokra vonatkozó felhasználási feltételek mindenkor kedvezőbbek lesznek, mint az olyan az olyan ügyvédekre vonatkozó feltételek, akik nem tagjai az Ügyvédi Társulásnak.

18
A Társulás Menedzsmentje közös marketing tevékenységként a Társulási Ügyvédi Tevékenységet hirdető, társulási ügyvédi honlapot üzemeltet www.e-ingatlanugyvedek.hu, www.e-ugyvedek.hu vagy a Társulás Menedzsmentje által meghatározott más domain alatt. A fenti domainekhez egy, vagy több Google Business Profile, Instagram profil, Facebook profil, TikTok profil, stb. társulhat.

Minden Tag vállalja, hogy az őt nyilvántartó ügyvédi kamarának a Társulás Menedzsmentje által meghatározott domaint (jelenleg: www.e-ingatlanugyvedek.hu) mint saját honlapját bejelenti.

19
Minden tag engedélyezi, hogy a Társulás Menedzsmentje a székhelyére, alirodájára, fiókirodájára „E-ingatlanügyvédek.hu” elnevezésű Google Business Profile-t, Instagram profilt, Facebook profilt, stb. hozzon létre és üzemeltessen – amelyhez hozzáférést kap a Tag is. A Tagok a Társulás Menedzsmentje engedélyével jogosultak a társulási ügyvédi honlapon, vagy bármely, a társuláshoz köthető felületen tartalmakat közzétenni.

20
Ha a Tag saját honlapot is üzemeltet, vállalja, hogy annak a címoldalán a Tag jól látható helyen elhelyez egy közepes-nagy méretű, kattintható linket, amely az Ügyvédi Társulás által üzemeltetett társulási ügyvédi honlapra mutat - lehetőség szerint a Tag székhelye szerinti városban, megyében ellátandó ügyvédi tevékenységet hirdető oldalra.

21
A Társulás Vezetője az Ügyvédi Társulás tagjainak változásáról, illetve az Ügyvédi Társulás által alkalmazott Etikai Kódex tartalmáról, az általános szerződési feltételekről a Tagságot és az ügyfeleket a társulási honlapon keresztül és közvetlenül is értesíti.

22
A Társulási Ügyvédi Tevékenységgel kapcsolatos iratok egy-egy példányát a Tagok részben irodájukon, alirodájukon, illetve fiókirodájukon kívül, a Társulás Vezetőjének ügyvédi irodájában őrzik. Az ellátott ügyek kapcsán keletkezett iratokról a Tagok egy-egy (legalább másolati) példányt kötelesek a Társulás Vezetőjének megküldeni. Minden Tag köteles az Üttv. 16. § (5) bek. szerint a Társulás Vezetőjének ügyvédi irodáját, mint az irattárát bejelenteni annak a területi kamarának, amelyik őt nyilvántartásba vette.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

23
A saját Ügyvédi Társulási tagságát bármelyik tag legalább tizenöt napos határidővel, indokolás nélkül, írásban felmondhatja.

A Társulás Vezetője jogosult – a Vezető Tag kivételével – bármely Tag Ügyvédi Társulási tagságát indokolással ellátva, írásban, tizenöt napos határidővel felmondani. A Társulás vezetője nem jogosult a Vezető Tag Ügyvédi Társulási tagságát egyoldalú jognyilatkozattal megszüntetni.

Bármely Tag kilépése esetén a kilépő Tag a Társulás Vezetőjével 5 munkanapon belül elszámol, valamint a kilépő Tag a tagsága megszűnésétől számított 5 munkanapon belül köteles a Társulás Vezetője részére visszaadni minden – az Ügyvédi Társulással összefüggésben számára átadott – eszközt, dokumentációt, adatot és azok másolatait stb., valamint a jelen Társulási Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítése kapcsán készített anyagot.

24
A Társulás Vezetője, illetve a Vezető Tag jogosult a jelen Társulási Szerződés alapján őt, illetve őket megillető jogok és az őt, illetve őket terhelő kötelezettségek összességét a Társulási Szerződésbe belépő, általuk szabadon választott harmadik személyre átruházni. A jelen Társulási Szerződésbe kizárólag ügyvéd, európai közösségi jogász, külföldi jogi tanácsadó vagy ügyvédi iroda léphet be. Amennyiben a Társulás Vezetője kilép, vagy kiesik az Ügyvédi Társulásból, az őt megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek összességét a Vezető Tag veszi át, míg ha a Vezető Tag lép ki, vagy esik ki az Ügyvédi Társulásból, az őt megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek összességét a Társaság Vezetője veszi át. A Tagok a Csatlakozási Megállapodás aláírásával előre visszavonhatatlanul hozzájárulnak a jelen pont szerinti bármely átruházáshoz.

25
A Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy bármely Tag formaváltása (egyéni ügyvédről ügyvédi irodára és fordítva) nem érinti a tagi státuszát, de azt köteles a Társulás Vezetőjének bejelenteni.

26
A Tagok megállapodnak abban, hogy a jelen Társulási Szerződésben nem szabályozott kérdésekre az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a hatályos magyar jogszabályok és ügyvédi kamarai szabályzatok rendelkezéseit tekintik irányadónak.

27
A Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy békés úton rendezzék a jelen Társulási Szerződéssel kapcsolatban, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező jogvitát. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, abban az esetben a Tagok a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint járnak el.

28
A jelen Társulási Szerződés által megkövetelt jognyilatkozatokat a Tagok jogosultak egymás, Magyar Ügyvédi Kamara által nyilvántartott e-mail címére megküldeni, ami írásbeli közlésnek számít a feladás percében.

A jelen Társulási Szerződést a Tagok – az alulírott helyen és időben – elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

 

Budapest, 2023. december 14.

 

 

Dr. Illés Géza Márton Ügyvédi Iroda
képv.: dr. Illés Géza Márton, ügyvéd

Társulás Vezetője

 

 

dr. Szabó Judit Anna, egyéni ügyvéd

Vezető Tag

 


 

CSATLAKOZÁSI MEGÁLLAPODÁS

 

Amely létrejött

az Illés és Szabó Ügyvédi Társuláshoz való csatlakozás vonatkozásában

egyrészről a Dr. Illés Géza Márton Ügyvédi Iroda (székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 2-6.; nyilvántartási száma: 3011; irodavezető: dr. Illés Géza Márton, ügyvéd; irodavezető kamarai azonosító száma: 36062013; nyilvántartja: Budapesti Ügyvédi Kamara) mint az Illés és Szabó Ügyvédi Társulást vezető személy (a továbbiakban: Társulás Vezetője)

másrészről

……………….. (székhely: ………………………..; iroda nyilvántartási száma: ………………………..; (irodavezető ügyvéd) kamarai azonosító száma: ………………………..; nyilvántartja: ……………………….. Ügyvédi Kamara) mint társulási tag (a továbbiakban: Tag)

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1
A Tag kijelenti, hogy az Illés és Szabó Ügyvédi Társuláshoz csatlakozni kíván, az azt megalapító Ügyvédi Társulási Szerződés minden egyes pontját megismerte, azokat magára nézve kötelezőnek tekinti. A Társulás Vezetője és a Tag megállapodnak, hogy az Illés és Szabó Ügyvédi Társulást megalapító Ügyvédi Társuláshoz – amelyet megalapító Ügyvédi Társulási Szerződés egy másolati példánya a jelen Csatlakozási Megállapodás előlapját képezi - a fenti Tag …………………………….. napjával kezdődő hatállyal csatlakozik.

2
A Társulás Vezetője jogosult és köteles a jelen Csatlakozási Megállapodás megkötését a Tagot nyilvántartó kamarának 5 munkanapon belül bejelenteni. A Társulás Vezetője kéri a területi kamarát, hogy szíveskedjen tájékoztatást nyújtani arról, hogy a 6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat 10.5. pontja szerint milyen szövegezésű tájékoztatás került jóváhagyásra az illetékességi területükön!

3
A Tag kéri az őt nyilvántartó ügyvédi kamarát, hogy az szíveskedjen feltüntetni a kamara ügyvédkeresőjében a www.e-ingatlanugyvedek.hu honlapot a Tag ügyvédi társulási honapjaként, szükség esetén a már bejelentett önálló honlapja mellett, azzal egyenrangú saját honlapként, illetve szíveskedjen azt a Magyar Ügyvédi Kamara megfelelő nyilvántartásába bejelenteni!

4
A Tag a jelen Csatlakozási Megállapodás aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Ügyvédi Társulási Szerződésben megállapított feltételek betartása esetén a Társaság Vezetője további csatlakozási megállapodásokat kössön, továbbá ahhoz is, hogy a Társulás Vezetője, illetve a Vezető a Társulási Szerződés alapján őt, illetve őket megillető jogok és az őt, illetve őket terhelő kötelezettségek összességét a Társulási Szerződésbe belépő, általuk szabadon választott harmadik személyre átruházza.

Kelt: …………………………………….

 

………………………………….

Dr. Illés Géza Márton Ügyvédi Iroda

képv.: Dr. Illés Géza Márton, ügyvéd

a Társulás Vezetője

 

………………………………….

……

Tag

 

 

Illés Géza MártonIGM
Szerző:

Csapatunk

Dr. Illés Géza Márton

[email protected]

Dr. Illés Géza Márton, budapesti ügyvéd a 2009-ben alapított Dr. Illés Géza Márton Ügyvédi Iroda és az e-ingatlanügyvédek.hu vezetője. Szakterülete az ingatlanjog, az M&A tranzakciók és a vállalatfinanszírozás.
Szerzői profil